صنايع دستي مشكين شهر

صنايع دستي مشكين شهر
-
فرش كلهقوچي و كناره با شهرت جهاني
-
فرش و قالي ابريشمي
-
جاجيم ،- گليم والاز كه به صورت سنتي توسط زنان و دختران روستايي و عشاير ي بافته مي شود
-
ورني منطقه مشكين شهر كه در سالهاي اخير توجه تجار داخلي و خارجي را به خود جلبكرده است
غلامرضا نورمحمد نصرآبادي

/ 0 نظر / 22 بازدید