سبلان و شيروان دره در مشکين شهر

سبلان، پژواك عظمت اسطوره هاي دور در مشكين شهر<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

* كوهستان سبلان موهبت هاي طبيعي خود را سخاوتمندانه بهساكنان پيرامونش ارزاني داشته است . به سبب فراواني وسهولت دستيابي به آب دشتهاياطراف ، سبلان از ديرباز شاهد و جايگاه مدنيت هاي بسيار مهم درطول تاريخ بودهاست.

امروزه، توريسم از مهمترين فعاليت هاي اقتصادي ، فرهنگي واجتماعي درسطح جهان است . هرسال ۱/۷ميليارد جابجايي توريستي دردنيا صورت مي گيرد ونزديك به ششصدميليارد دلار براي كشورهاي توريستي سود به ارمغان مي آورد. در برخيكشورها نظير باهاما، جهانگردي به عنوان تنها منبع اقتصادي و در بعضي ديگر همچونتونس به عنوان نخستين و مهمترين منبع درآمد كشور موردتوجه است. به دلايل فراوان ،از جمله فرار از زندگي يكنواخت، افزايش روزهاي تعطيل و ايام فراغت، افزايش درآمد،افزايش طول زندگي پس از سنين بازنشستگي وتوسعه وتكامل روزافزون صنعت هواپيمايي وارتباطات جهاني ، صنعت گردشگري درآينده نيز همچنان به گسترش خود ادامه خواهد داد ودراين ميان كشورهايي از اين روند روبه رشد، بهره خواهند برد كه برنامه يي جامع ومدون و به دور از هرگونه آلايندگي زيست محيطي براي جلب توريست ها داشته باشند.

<?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" />

سبلان و شيروان دره مشکين شهر

ايرانيكي از ده كشور كهن جهان است و از چنان جاذبه و قابليت توريستي برخوردار است كهديگر كشورها درحسرت آن به سر مي برند . موقعيت خاص جغرافيايي ، تنوع اقليمي و آبوهوايي، پستي و بلنديها و چين خوردگي هاي فراوان ، چنان جلوه هاي اكوتوريستي منحصربه فرد دراين سرزمين آفريده است كه مي تواند صرفنظر از ديگر جوانب توريسم ، نظيرتوريسم تاريخي و غيره، منبع درآمد بسيار مهم و ارزشمند براي كشور فراهم آورد. اماتوجه به اين نكته ضروري است كه هرگونه بهره برداري اكوتوريستي از مناطق مختلف كشور،در وهله نخست مستلزم شناخت دقيق و كارشناسانه آن نواحي است و سپس معرفي و شناساندنآن مناطق به جهانگردان علاقه مند ضروري است . در واقع ابتدا بايستي كشور خود راشناخت و سپس درصدد معرفي آن به ديگر جهانيان برآمد.
سبلان در مشكين شهر ، ازنقاطي است كه در ايران و جهان بر سر زبان ايرانگردان و جهانگردان است.

/ 0 نظر / 9 بازدید