وضعيت فرهنگي و اجتماعي

وضعيت فرهنگي و اجتماعي

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

   مردمشهرستان مشگين شهر مسلمان و صددرصد شيعي مذهب و عميقاً به علايق ديني و مذهبيپايبندند و ارادت خاصي به خاندان عصمت و طهارت دارند . مشگين شهر از شهرستانهايروحاني خيزاستان است و استحكام عميق بنيانهاي اعتقادي اسلامي و اعتقاد عميق مردم بهمكتب مردم حياتبخش اسلام و شيعه و حرمت و احترام ويژه علما و روحانيت درميان مردمموجب شده است تا هويت اصيل فرهنگي مردم حفظ شده و هنجارهاي فرهنگي و اجتماع كننده ومخاطره آميز بروز ننمايد و ثبات و توازن فرهنگي و اجتماعي محفوظ بماند . بافتاجتماعي شهر به علت سكونت اجباري عشاير و مهاجرت روستائيان داراي بافت مختلط شهري ،روستائي و عشايري است كه سنتهاي فرهنگي و محلي خود را حفظ كرده واستحكام خانواده ،سننن و فرهنگ سنتي مردم همچنان پابرجا بوده و نظير بعضي از شهرهاي كشور ، مدرنيزم وصنعت درآن تغييرات فرهنگي و اجتماعي خاص خود را بوجود نياورده است اين شهرستان درراستاي پيروزي انقلاب اسلامي و در جريان هشت سال دفاع مقدس 600 شهيد در راه آرمانمقدس جمهوري اسلامي تقديم انقلاب كرده است و همچنان بيش از پيش در راه حفظ نظاممقدس اسلامي مان ، تداوم راه نظام و اطلاعات ازمعنويات ولي امر مسلمين حضرت آيت الهخامنه اي تلاش جدي دارند . مردم اين شهرستان داراي استعدادهاي فرهنگي وهنري خوبي ميباشند ميزان بالاي تعداد دانشجويان در سراسر كشور درمقايسه با شهرستان‌هاي استاننشان از رشد فكري و فرهنگي اين شهرستان دارد و درصد بيشتر دانشجويان دانشگاههاياردبيل را جوانان مشگين شهر تشكيل مي دهد و همچنين همه اساتيد دانشگاههاي پيام نورو آزاد اسلامي اين شهرستان بومي ميباشند.

/ 0 نظر / 23 بازدید