قابليتها و پتانسيل هاي بخش کشاورزی شهرستان مشکين شهر

قابليتها و پتانسيل هاي بخش کشاورزی شهرستان مشکين شهر

 

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

1ــ باتوجه به ينکه مراتع ين شهرستان ازنظرگياهان دارويي غني است وحدود 96 نوع گياه دارويي شناخته شده دارد و به نوعي گياهان دارويي شناخته شده باآب وهواي شهرستان سازگاري دارد لذا توليد وپرورش گياهان دارويي درمنطقه قابل مطالعه وبررسي واجراست.

 

2ــ باتوجه به کثرت رودخانه ها وچشمه ها درمناطق ييلاقي امکان پرورش ماهيان سردآبي بيشترازوضعيت فعلي است

 

3ــ بااتمام سدسبلان وجمع شدن آب درپشت سدوجريان قسمتي ازآن در رودخانه بطوردائم به جهت حفظ حيات رودخانه پتانسيل هاي خوبي بدست مي آيد که باشناسايي سايت ها و محل هاي مناسب اقدام به حفرچاه درحاشيه رودخانه بري پرورش ماهي قزل آلا کردوآب خروجي رادوباره جهت ادامه جريان رودخانه به آن برگردانيد بين کاريک انقلاب وتحول درتوليدماهي قزل آلا و اقتصاد منطقه واشتغال مي توان بوجودآورد.

 

4ــ به جهت اينکه از آبهاي سطحي فصلي بتوان درفصول زراعي وکم آبي استفاده کرد ميتوان آنها رادرانهار زراعي و باغي منحرف کرد و به مسيل ها ودشتها بردوپخش کرد بين کارسطوح آبهيا زيرزميني تقويت شده وچشمه ها ،قنوات وچاههاي کشاورزي درفصول آبياري دچار کم آبي نمي شوند.

 

5ــ باتوجه به توليد سالانه نزديک به 200 هزارتن ميوه ، احداث صنايع جانبي لازم است والحمدلله کلنگ احداث اولين کارخانه کنسانتره ميوه اخيرا درنزديکي مشکين شهربه زمين زده شده اما ازنظرسردخانه اقدامي نشده است.

 

6ــ حدود 2000 هکتار باغ انگور ازارقام مناسب درشهرستان کشت وپرورش داده مي شود وميانگين توليدآنها حدود 100 تن درهکتاراست وساختارسنتي دارندمي توان باتبديل آنها به باغ مکانيزه علي الخصوص روسيمي ميزان توليد را تا 50 تن درهکتار افزايش داد يعني درحقيقت دو هزارهکتارباغ به 10000 هکتار افزيش مي يابد

 

7ــ حميت ازتوليد عسل وزنبورداري باتوجه به باغات وسيع ومنطقه نسبتا مناسب مي تواندنقش مهمي دراقتصاد منطقه داشته باشد

 

8ــ تسريع دراحداث شبکه آبياري سد سبلان مي تواند سالانه ميلياردها ريال به اقتصاد منطقه کمک نميد وبه همين نسبت تاخيراجري آن  درسال  مي تواند خسارت زا  باشد

 

9ــ اجراي شبکه آبياري سد احداث شده بيگ باغلو وتسريع دراجري سد احمدبيگلو ازجمله قابليتهاي بخش کشاورزي است وميتواند نقش بسزايي درتبديل اراضي ديم وکم بازده به اراضي آبي و پربازده داشته باشد

 

10ــ وجود آبهاي گرم منطقه وامکان استفاده ازآنها درسيستم گرمايش محصولات گلخانه اي ميتواند يکي از روشهاي توليدي اقتصادي باشد

/ 0 نظر / 17 بازدید