دولت تدبیر و امید مشگین شهر
سبلان و شيروان دره در مشکين شهر

سبلان، پژواك عظمت اسطوره هاي دور در مشكين شهر

* كوهستان سبلان موهبت هاي طبيعي خود را سخاوتمندانه به ساكنان پيرامونش ارزاني داشته است . به سبب فراواني وسهولت دستيابي به آب دشتهاي اطراف ، سبلان از ديرباز شاهد و جايگاه مدنيت هاي بسيار مهم درطول تاريخ بوده است.

امروزه، توريسم از مهمترين فعاليت هاي اقتصادي ، فرهنگي و اجتماعي درسطح جهان است . هرسال ۱/۷ميليارد جابجايي توريستي دردنيا صورت مي گيرد و نزديك به ششصدميليارد دلار براي كشورهاي توريستي سود به ارمغان مي آورد. در برخي كشورها نظير باهاما، جهانگردي به عنوان تنها منبع اقتصادي و در بعضي ديگر همچون تونس به عنوان نخستين و مهمترين منبع درآمد كشور موردتوجه است. به دلايل فراوان ، از جمله فرار از زندگي يكنواخت، افزايش روزهاي تعطيل و ايام فراغت، افزايش درآمد، افزايش طول زندگي پس از سنين بازنشستگي وتوسعه وتكامل روزافزون صنعت هواپيمايي و ارتباطات جهاني ، صنعت گردشگري درآينده نيز همچنان به گسترش خود ادامه خواهد داد و دراين ميان كشورهايي از اين روند روبه رشد، بهره خواهند برد كه برنامه يي جامع و مدون و به دور از هرگونه آلايندگي زيست محيطي براي جلب توريست ها داشته باشند.

سبلان و شيروان دره مشکين شهر

ايران يكي از ده كشور كهن جهان است و از چنان جاذبه و قابليت توريستي برخوردار است كه ديگر كشورها درحسرت آن به سر مي برند . موقعيت خاص جغرافيايي ، تنوع اقليمي و آب وهوايي، پستي و بلنديها و چين خوردگي هاي فراوان ، چنان جلوه هاي اكوتوريستي منحصر به فرد دراين سرزمين آفريده است كه مي تواند صرفنظر از ديگر جوانب توريسم ، نظير توريسم تاريخي و غيره، منبع درآمد بسيار مهم و ارزشمند براي كشور فراهم آورد. اما توجه به اين نكته ضروري است كه هرگونه بهره برداري اكوتوريستي از مناطق مختلف كشور، در وهله نخست مستلزم شناخت دقيق و كارشناسانه آن نواحي است و سپس معرفي و شناساندن آن مناطق به جهانگردان علاقه مند ضروري است . در واقع ابتدا بايستي كشور خود را شناخت و سپس درصدد معرفي آن به ديگر جهانيان برآمد.
سبلان در مشكين شهر ، از نقاطي است كه در ايران و جهان بر سر زبان ايرانگردان و جهانگردان است.

۱۳۸٤/٢/۱٧ - حامی | لینک دائم | پيام هاي ديگران () | Add to Del.icio.us  digg this post  add to google bookmarks  add to technorati   add to shadows