دولت تدبیر و امید مشگین شهر
تخريب سنگ نبشته ساساني در مشگين شهر
تخريب سنگ نبشته ساساني در مشگين شهر

 
اردبيل ـ خبرنگار «ايران»: شهرستان مشگين شهر داراي بيش از ۶۰۰ اثر يادماني و تاريخي است كه از ميان آنها تعداد ۳۶ اثر در فهرست آثار ملي كشور به ثبت رسيده و يا در حال ثبت است. اين يادمانها كه طيف وسيعي از آثار و بناها را شامل مي شوند، از كهن ترين هسته هاي اجتماعي از دوران ماقبل تاريخ تا جوامع سازمان يافته دوره هاي معاصر برجاي مانده اند. حاجي زاده مدير ميراث فرهنگي استان اردبيل در گفت و گويي با انتقاد از تخريب يكي از آثار تاريخي شهرستان افزود: مشگين شهر سرزميني است كه در ميان كانونهاي تمدن باستان واقع شده و موقعيت خاص آن در فاصله مراكز مهمي چون قفقاز و آناتولي و ارتباطات حاصل از مناسبات اين مراكز بر آن جايگاهي ممتاز در طول تكوين و تحول تاريخش داده است.
وي در ادامه گفت: از جمله آثار تاريخي مشگين شهر مي توان به قلعه هاي تاريخي ارشق، قهقهه، مقبره شيخ حيدر، پل ها و كاروانسراها و سنگ نبشته پهلوي كه در داخل شهر جاي گرفته است، اشاره نمود. اين سنگ نبشته كه در زمان شاپور دوم ساساني و به هنگام ساخت قلعه كهنه توسط فرمانرواي منطقه نوشته شده بود، متأسفانه به دليل كم توجهي مسؤولين ذيربط و آسيب رساندن عده اي، از بين رفته است. به عقيده باستان شناسان اين كتيبه از نظر زماني و مكاني داراي اهميت خاصي است بدين معني كه از نظر مكاني اولين كتيبه پيداشده ساساني در آذربايجان است. اين كتيبه از نظر زماني نيز به عهد سلطنت شاپور دوم ساساني كه شكوفايي تمدن و فرهنگ سلسله ساسانيان است مربوط مي شود. حال سؤال اينجاست امروزه كه يادمانهاي فرهنگي به عنوان عناصر تشكيل دهنده شخصيت جمعي و حافظه تاريخي ملتها محسوب مي شوند و در شكل دادن به هويت آنها نقش دارند چرا تخريب مواريث فرهنگي را كه همان تخريب حافظه تاريخي يك ملت است جدي نمي گيريم. مسؤولان ميراث فرهنگي استان هنوز علت تخريب و از بين بردن اين سنگ نگاره ها از سوي عده اي را توضيح نداده اند.
۱۳۸٤/٢/۱۸ - حامی | لینک دائم | پيام هاي ديگران () | Add to Del.icio.us  digg this post  add to google bookmarks  add to technorati   add to shadows  

شرايط اقليمي شهرستان مشكين شهر

شرايط اقليمي شهرستان مشكين شهر :

شهرستان مشگين شهركه دردامنه سبلان واقع شده است ميانگين سالانه حدافل هاي دماي هواي آن 5.9 درجه سانتي گراد ودرماههاي دي 3.9- ، بهمن 4.6- ودراسفند 2.8- درجه سانتي گراد بوده وازبهمن ماه داراي سيرصعودي پيدا كرده و در تير ماه به مي رسدودوباره شروع به كاهش مي كند ودرماههاي فروردين ، ارديبهشت،خرداد دماي حداقل به ترتيب 5.4،10.2، 12.9 درجه ودرماههاي فصل تابستان به ترتيب 15.7 ،16.0،11.6 درجه مي باشد وباآغاز فصل پاييز وسردشدن هوامقدارآن درماههاي مهر، آبان و آذر به ترتيب 8.2، 2.9، 0.8- درجه سانتي گراد مي رسد.

ميانگين حداكثردماي ماهانه دراين شهرستان به ترتيب 2.9 و 26.4 كمترين وبيشترين مقدار مي باشدوحداكثردما در ماههاي فصل بهار به ترتيب 2.9 ، 2.8 ، 4.7 وماههاي فصل بهار به ترتيب 14.4 ، 20.2 ، 23.5 درجه وتير، مرداد، شهريور به ترتيب 25.5، 26.4 ، 22.0 درجه مي باشد وباآغاز فصل پاييز وشروع سرما ، دما به ترتيب ماههاي آن به 16.1 ، 10.8، 6.3 درجه افت مي كندبطوريكه ميانگين سالانه حداكثر دما در اين شهر14.7 درجه سلسيوس است ،

ميانگين دماي ما هانه دربهمن كمترين ودرمرداد بيشترين مقدارراداشته اند وميانگين ماهاته دما دردي 0.5- ، دربهمن 0.9- و اسفند 1.0 ودرفروردين 9.9 ، درارديبهشت 15.2، ودرخرداد 18.3 درجه مي باشد وماههاي فصل تابستان به ترتيب 20.6 ، 21.2، 16.8 درجه بوده است بارسيدن فصل پاييز وسردشدن هوا، ميانگين دماكاهش يافته ودرماه مهر12.5، آبان ماه 6.8 وآذر 2.7 درجه رسيده است بطوريكه ميانگين سالانه دما 10.3 درجه سلسيوس مي باشد . همچنين حداقل مطلق حداكثر مطلق ثبت شده به ترتيب 16.0- دربهمن ماه و36.2 درجه درمرداد ماه مي باشد باتوجه به موقعيت خاص جغرافيائي وطبيعي مشگين شهر آب وهواي اين شهر درتابستان معتدل ودربهارسردمي باشد براساس طبقه بندي اقليمي دمارتن اصلاح شده اقليم اين منطقه داراي اقليم نيمه خشك سرداست . ميانگين دماي هواي مشگين شهر درفصول سال به ترتيب دربهار14.4 ،تابستان 19.5 ودرپاييز 7.3 ودرزمستان 0.1 - درجه سانتي گراد مي باشد.ميانگين روزهاي يخبندان درمشگين شهر 100 روز كه بيشترين روزهاي آنها به ماههاي آذر لغايت اسفند تعلق دارد.

مطالعه ميانگين حداقلهاي رطوبت نسبي اين شهرستان نشان مي دهد كه بيشترين مقدار اين پارامتر به ميزان 41 تا 59 درصد به ماههاي سرد وازآذرلغايت اسفند مربوط مي شود ودربقيه ماههاي سال ميانگين حداقلهاي رطوبت نسبي از 41 تا 47 درصد متغير مي باشد ميانگين سالانه وميانگين حداكثرها وحداقلهاي رطوبت نسبي مشگين شهر به ترتيب 63 ، 77 ، 48 درصدمي باشد.

براساس آمارواطلاعات ميانگين مجموع سالانه بارندگي مشگين شهر361.2 ميليمتراست .اين مقدار در ماههاي فصل زمستان به ترتيب 34.3 ، 38.4 ، 60.5 ميليمتر ودرفصل بهار مقداربارندگي درماههاي فروردين ، ارديبهشت وخرداد به ترتيب 59.3 ، 40.7 ، 24.7 ، ميليمتر مي باشد ودرفصل تابستان درماههاي تير ، مرداد، شهريوربه ترتيب 18.4 ، 1.3 ، 4.7 ميليمتر ودرماههاي مهر،آبان وآذر به ترتيب 18.2 ، 18.5 ، 27.3 ميليمتر مي رسد بيشترين بارندگي اتفاق افتاده طي يك شبانه روز 46.0 ميليمتر مي باشد كه درماه فروردين اتفاق افتاده است وتوزيع فصلي بارندگي نشان مي دهد كه بيشترين مقداربارندگي دربهار با 134.6 ميليمتر، كه حدود38.3 درصد بارندگي سالانه دراين فصل اتفاق مي افتد.

براساس آمار اطلاعات ارائه شده سمت وسرعت باد غالب اين شهر درطول سال جنوبغربي وميانگين سرعت بادغالب ساليانه 6.8 متربرثانيه ودرصد بادغالب ساليانه 10.1 درصد وبدون باد سالانه 74.3 درصد مي باشد .شديدترين باد وزيده شده طي دوره آماري بلندمدت آن ازسمت جهت جنوبي با سرعت 32.0 متربرثانيه درسال ‏2004‏ بوقوع پيوسته است .

تعداد روزهاي باپوشش ابري سالانه اردبيل تقريباُ 86 روزمي باشد كه بيشترين وكمترين تعداد روزهاي همراه باپوشش ابر به ترتيب به ماههاي اسفند وخرداد تعلق دارد.كمترين تعدادساعات آفتابي به ماههاي سرد سال كه تعداد روزهاي ابرناكي بيشتري دارد، تعلق دارد كمترين ساعات آفتابي مشگين شهر به آذر ماه 143.9 ساعت وبيشترين تعداد ساعات آفتابي در مردادماه با 270.1 ساعت ميبا شد .متوسط تعداد روزهاي طوفان رعدوبرق 6 روز مي باشد.

چشم اندازآينده:

آگاهي ازتعداد روزهاي يخبندان و شرايط دمائي شهرهاي استان براي مسافرت وگردشگران مفيد مي باشد درماههاي سردسال ارتفاعات پربرف براي ورزشكاران وگردشگران تفريحات زمستانه از جذابيت هاي خاصي برخوردار است كه باتوجه به ويژگيهاي خاص جغرافيائي ومبناي محاسبات انجام شده برروي درجه حرارت موثر ،كه اثرتوامان حرارت ورطوبت رادرتنش هاي حرارتي انسان نشان مي دهد

مناسب ترين شرايط اين منطقه ، نوسان حرارتي 18 تا24 درجه سلسيوس ونوسان رطوبتي 30 تا 70درصد ميباشد ، و موارد زير توصيه شده است.

- ميانگين حداقل دما طي ماههاي آذر لغايت اسفند اكثر شهرها زير صفرمي باشد

- مطالعه وبررسي رژيم دمائي مشگين شهر نشان مي دهد كه ماههاي سال ازتنش هاي محدود كننده حرارتي بدوربوده وبراي انجام فعاليتهاي مختلف نظير كشاورزي، دامداري، صنعتي،عمراني وگردشگري واقتصادي مناسب مي باشد ولي درپاره اي ازماههاي فصول سرد سال ازلحاظ دما وسرما داراي محدويت مي باشد.

  1. فصول بهار وتابستان براي اجراي هرنوع فعاليتي مناسب و زمستان آن براي علاقمندان به تفريحات وورزشهاي زمستاني جالب مي باشد.

  2. از جمله تحولاتي كه در دهه هاي اخير در صنعت توريسم به وجود آمده تنوع فصلي آن است توريسم زمستاني يكي از شكلهاي فصلي جهانگردي است كه در گذشته طبقات ممتاز اجتماعي مي توانستند از آن استفاده نمايد ولي امروزه به علت رونق جهانگردي و وجود تسهيلات ارزان قيمت و عمومي شدن جريانهاي توريستي مورد توجه ديگر اقشار مردمي نيز واقع شده است. دراستان اردبيل با توجه به قابليت هائي كه دارد مي توان بهره مند شده و مسافران زمستاني زيادي را جذب نمود.
۱۳۸٤/٢/۱٧ - حامی | لینک دائم | پيام هاي ديگران () | Add to Del.icio.us  digg this post  add to google bookmarks  add to technorati   add to shadows  

عمليات حفاظت از بيوك قلعه مشكين شهر در استان اردبيل آغاز شد.

عمليات حفاظت از بيوك قلعه مشكين شهر در استان اردبيل آغاز شد.


به گزارش خبرنگار ميراث فرهنگي ايلنا،اين قلعه به بيوك قلعه معروف است كه در شمال "بارگاه و ده مقصود" در روستاي زاويه سنگ از توابع شهرستان مشكين شهر بخش مرادلو قرار دارد.
اين بنا داراي آثار و بقاياي مختلف معماري از جمله حوض ذخيره آب پي هاي سنگي و در ورودي است.
وجود پرتگاه هاي عميق و موقعيت قلعه آن را از لحاظ استراتژيكي در وضعيت خوبي قرار داده بطوريكه نفوذ به بالاي آن را سخت كرده است.
علاوه بر قلعه در قسمت جنوبي و غربي دامنه آن آثار و بقاياي متعلق به عصر آهن سه نيز شناسايي شده كه مي تواند در راستاي مطالعات باستان شناسي بسيار مهم باشد

۱۳۸٤/٢/۱٧ - حامی | لینک دائم | پيام هاي ديگران () | Add to Del.icio.us  digg this post  add to google bookmarks  add to technorati   add to shadows  

بناي ياد بود سرسلسله صفويان در مركز يك مجموعه فرهنگی مشکين شهر
بناي ياد بود سرسلسله صفويان در مركز يك مجموعه فرهنگی مشکين شهر

جنگ هايي كه « شيخ حيدر صفوي» در منطقه آذربايجان آغاز كرد ،‌پيش زمينه اي براي به قدرت رسيدن خاندان صفوي و آغاز حكومت يكپارچه آنان در ايران بود.

ايرانشهر‌،‌ ميراث خبر‌ ـ‌ جنگ هايي كه « شيخ حيدر صفوي» در منطقه آذربايجان آغاز كرد ،‌پيش زمينه اي براي به قدرت رسيدن خاندان صفوي و آغاز حكومت يكپارچه آنان در ايران بود.
شيخ حيدر نخستين كسي بود كه با جنگ هاي منطقه اي و با در اختيار داشتن پشتوانه هاي مذهبي ،‌اقتدار سياسي ايران را به دست گرفت و آن را به وارث خود‌،« شاه اسماعيل » واگذار كرد.
شيخ يدر پس از پيروزي بر « شروان شاهيان»‌بناي يادبودي در مشكين شهر ساخت كه به نام «‌بقعه شيخ حيدر»‌شهرت دارد.
بر خلاف عقيده عامه مردم كه اين بنا را محل دفن شيخ حيدر مي دانند،‌كارشناسان ميراث فرهنگي اين بنا را يادماني مي دانند كه سرسلسله صفويان بنا كرده است.
به گزارش «ميراث خبر»‌،‌طرح سامان دهياين برج و مناطق اطراف آن در محوطه اي به وسعت شش هزار متر مربع از سال 81 آغاز شده است و هم اكنون مراحل اجرايي آن در حال اجراست.
برج « شيخ حيدر» كه زماني نماد قدرت صفويان بود به مركز مجموعه اي فرهنگي تبديل خواهد شد كه شامل آمفي تئاتر، موزه آثار باستاني و مردم شناسي، فروشگاه صنايع دستي، كتابخانه ،‌مسجد و رستوران سنتي است.
مراحل ابتدايي سامان دهيحريم برج شيخ حيدر در سال 81 با تملك بيش از پنج هزار متر مربع از زمين هاي اطراف بنا آغاز شد.
در همان سال علاوه بر تملك حريم بنا،‌مرمت بدنه خارجي برج نيز كه تمام سطح آن با كاشي فيروزه اي و خط كوفي تزيين شده است با يك صد ميليون تومان اعتبار استاني آغاز شد.
در سال جاري ، نيز تملك حدود 1000 متر از زمين هاي باقي مانده در حريم «برج شيخ حيدر» انجام مي شود . همچنين اجراي بخش تجاري مجموعه به عنوان دالان ارتباطي ميان ساختمان برج و شهر ، در دستور كار فعاليت هاي سال جاري اين پروژه قرار گرفته است.
ساخت آمفي تئاتر با وسعت 930 متر مربع، موزه آثار باستاني و مردم شناسي با وسعت 650 متر مربع و رستوران سنتي نيز از ابتداي سال جاري آغاز شده و هم اكنون در حال انجام است.
بر اساس برنامه هاي تدوين شده ،‌در سال 83 عمليات اجرايي احداث فروشگاه صنايع دستي، كتابخانه‌،مسجد و ساختماني براي اداره ميراث فرهنگي مشكين شهر آغاز خواهد شد.
به گفته معاون اداره كل ميراث فرهنگي استان اردبيل، طرح سامان دهي مجموعه شيخ حيدر پس از طرح سامان دهي حريم بقعه شيخ صفي، دومين طرح بزرگ سامان دهي حريم بناهاي تاريخي اين استان است كه در صورت تأمين اعتبارات مورد نياز آن ،‌تا پايان سال 83 به بهره
برداري خواهد رسيد.

۱۳۸٤/٢/۱٧ - حامی | لینک دائم | پيام هاي ديگران () | Add to Del.icio.us  digg this post  add to google bookmarks  add to technorati   add to shadows  

سبلان و شيروان دره در مشکين شهر

سبلان، پژواك عظمت اسطوره هاي دور در مشكين شهر

* كوهستان سبلان موهبت هاي طبيعي خود را سخاوتمندانه به ساكنان پيرامونش ارزاني داشته است . به سبب فراواني وسهولت دستيابي به آب دشتهاي اطراف ، سبلان از ديرباز شاهد و جايگاه مدنيت هاي بسيار مهم درطول تاريخ بوده است.

امروزه، توريسم از مهمترين فعاليت هاي اقتصادي ، فرهنگي و اجتماعي درسطح جهان است . هرسال ۱/۷ميليارد جابجايي توريستي دردنيا صورت مي گيرد و نزديك به ششصدميليارد دلار براي كشورهاي توريستي سود به ارمغان مي آورد. در برخي كشورها نظير باهاما، جهانگردي به عنوان تنها منبع اقتصادي و در بعضي ديگر همچون تونس به عنوان نخستين و مهمترين منبع درآمد كشور موردتوجه است. به دلايل فراوان ، از جمله فرار از زندگي يكنواخت، افزايش روزهاي تعطيل و ايام فراغت، افزايش درآمد، افزايش طول زندگي پس از سنين بازنشستگي وتوسعه وتكامل روزافزون صنعت هواپيمايي و ارتباطات جهاني ، صنعت گردشگري درآينده نيز همچنان به گسترش خود ادامه خواهد داد و دراين ميان كشورهايي از اين روند روبه رشد، بهره خواهند برد كه برنامه يي جامع و مدون و به دور از هرگونه آلايندگي زيست محيطي براي جلب توريست ها داشته باشند.

سبلان و شيروان دره مشکين شهر

ايران يكي از ده كشور كهن جهان است و از چنان جاذبه و قابليت توريستي برخوردار است كه ديگر كشورها درحسرت آن به سر مي برند . موقعيت خاص جغرافيايي ، تنوع اقليمي و آب وهوايي، پستي و بلنديها و چين خوردگي هاي فراوان ، چنان جلوه هاي اكوتوريستي منحصر به فرد دراين سرزمين آفريده است كه مي تواند صرفنظر از ديگر جوانب توريسم ، نظير توريسم تاريخي و غيره، منبع درآمد بسيار مهم و ارزشمند براي كشور فراهم آورد. اما توجه به اين نكته ضروري است كه هرگونه بهره برداري اكوتوريستي از مناطق مختلف كشور، در وهله نخست مستلزم شناخت دقيق و كارشناسانه آن نواحي است و سپس معرفي و شناساندن آن مناطق به جهانگردان علاقه مند ضروري است . در واقع ابتدا بايستي كشور خود را شناخت و سپس درصدد معرفي آن به ديگر جهانيان برآمد.
سبلان در مشكين شهر ، از نقاطي است كه در ايران و جهان بر سر زبان ايرانگردان و جهانگردان است.

۱۳۸٤/٢/۱٧ - حامی | لینک دائم | پيام هاي ديگران () | Add to Del.icio.us  digg this post  add to google bookmarks  add to technorati   add to shadows  

جاذبه هاي طبيعي سبلان مشکين شهر

جاذبه هاي طبيعي سبلان مشکين شهر


جاذبه هاي توريستي منطقه سبلان دوگونه جاذبه هاي طبيعي و جاذبه هاي تاريخي است. ارتفاعات متعدد ، آبهاي معدني فراوان، درياچه هاي كوچك و بزرگ، دشت وجلگه هاي وسيع و شرايط آن وهوايي مساعد و مطلوب ، همگي نشان از قابليت ها و استعدادهاي طبيعي منطقه براي جلب مشتاقان و علاقه مندان طبيعت دارد.
آبهاي معدني گوناگون يكي از مهم ترين جاذبه هاي توريستي اين منطقه به شمار مي آيد. وجود سيزده چشمه آب معدني كه حاوي آبهاي گوگردي ، كربناته، سولفوره، بي كربناته، كلروره، آشاميدني گازدار و آشاميدني بدون گاز است ، براي كشوري كه قدرش را بداند به اندازه ذخاير نفتي اهميت دارد. اين چشمه ها در شش مجتمع سرعين، سردابه، نير، ارجستان ، موئيل و لاهرود قرار گرفته است و خواص درماني فراوان دارد. اين منطقه به لحاظ تعدد چشمه هاي معدني نه تنها درسطح ايران، بلكه درسطح جهان نيز بي نظير است.
درميان درياچه هاي طبيعي و مصنوعي بسيار كه درمحدوده وحاشيه اين منطقه يافت مي شود، علاوه بر درياچه قله سبلان، درياچه شورابيل به لحاظ قرارگرفتن آن درمحدوده شهراردبيل و نيز به دليل وسعت و موقعيت جغرافيايي خاص آن به تفريح و تفرج و جهانگردي اهميت فراوان دارد. آب اين درياچه تا سال ۱۳۷۴ از غلظت بالاي نمك برخوردار بود و منابع زيستي آن به ارگانيسم هاي ويژه آبهاي شور نظير «آرتميا» و «روتريا» و از اين دست منحصر مي شد. اما درحال حاضر با هدايت بخشي از آب رودخانه بالخو به اين درياچه ، علاوه بر گسترش مساحتش ، شوري آب نيز بشدت كاهش يافته است و امكان پرورش ماهي قزل آلاي رنگين كماني و ماهيان ديگر دراين درياچه فراهم شده است.
قله آتشفشان «سبلان سلطان» با ارتفاع ۴۸۴۴ متر از سطح دريا ، عظمت خاصي به منطقه بخشيده است . اين كوه با يخچال هاي عظيم از منظر ورزش كوهنوردي و يخچال نوردي، يكي از كوههاي مطرح در سطح جهان است و هرسال و بويژه در فصل تابستان هزاران علاقه مند از اقصي نقاط ايران و جهان به اين كوهستان روي مي آورند و از مواهب طبيعي آن بهره مند مي شوند.

۱۳۸٤/٢/۱٧ - حامی | لینک دائم | پيام هاي ديگران () | Add to Del.icio.us  digg this post  add to google bookmarks  add to technorati   add to shadows  

درياچه سبلان بر فراز قله

درياچه سبلان بر فراز قله

* جاذبه هاي تاريخي


كوهستان سبلان موهبت هاي طبيعي خود را سخاوتمندانه به ساكنان پيرامونش ارزاني داشته است . به سبب فراواني وسهولت دستيابي به آب دشتهاي اطراف ، سبلان از ديرباز شاهد و جايگاه مدنيت هاي بسيار مهم درطول تاريخ بوده است. وجود آثار و شواهد متعدد از ادوار مختلف تاريخ ، از هزاره هاي قبل از ميلاد مسيح تا ظهور اسلام ، هريك از شهرهاي منطقه را به دوران اشكانيان و ساسانيان و پيش از آن پيوند مي دهد.
يادمان هاي تاريخي برجاي مانده درمنطقه سبلان ، جلوه يي ديگر از توان و استعداد بالقوه آن در جذب توريست و رونق گردشگري دراين خطه باستاني بشمار مي آيد.
درشهرستان مشکين شهر آثار تاريخي فراواني موجود است كه از آن ميان مي توان به  قلعه كهنه و سوروشگن داش (سنگ نبشته شاپور دوم ساساني ) شهرستان مشكين شهر ازآثار باستاني منطقه است.
آنچه از جاذبه هاي طبيعي و تاريخي منطقه سبلان بيان شد، چنان مي نمايد كه اين منطقه قابليت هاي بسيار و توان بالقوه فروان براي سرمايه گذاري در فعاليت هاي توريستي و تفريحي دارد و ضرورت شناخت دقيق و شناساندن پديده هاي منحصر به فرد آن به جهانگردان بديهي به نظر مي رسد. چنانچه با ديد وسيع تر به استعدادها و قابليت هاي بالقوه و جاذبه هاي توريستي اين منطقه و ديگر مناطق كشور توجه شود، مي توان شاهد تحولي عظيم در وضع معيشت مردم اين مناطق و دستيابي به منابع ارزي سرشاري براي ايران بود

۱۳۸٤/٢/۱٧ - حامی | لینک دائم | پيام هاي ديگران () | Add to Del.icio.us  digg this post  add to google bookmarks  add to technorati   add to shadows